ملحقات کابل برق


ملحقات کابل برق تجهیزات اساسی و مهمی در شبکه کابلی هستند
ملحقات کابل برق شامل مفصل، سر کابل، جعبه اتصال و کابل باندینگ می باشند که قسمتهای مختلف شبکه کابلی را تشکیل می دهند.

سر کابل ها

سر کابل ها تجهیزاتی هستند که در دو انتهای کابل نصب شده و تجهیزاتی از قبیل ترانسفورماتور ، سوئیچ گیر، خطوط هوائی و … را به هم ارتباط می دهد.

طراحی سرکابل باید به گونه ای باشد که نیازهای کاربردی آن را که شامل موارد ذیل می باشد برآورده سازد:

توزیع شدت میدان الکتریکی
حفاظت خارجی در شرایط محیطی مختلف

سر کابل ها به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

سرکابل خارجی با عایق چینی
سرکابل خارجی با عایق سیلیکونی
سرکابل سوئیچ گیر
سر کابل ترانسفرماتور
مفصل ها تجهیزاتی هستند برای برقراری پیوستگی کابل در مسیر کابل کشی.
نیازهای کابردی مفصل به شرح ذیل می باشند:

توزیع شدت میدان الکتریکی
حفاظت مکانیکی خارجی
حفاظت در برابر خوردگی
حفاظت در برابر نفوذ رطوبت
مفصل ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

مفصل ارتباط مستقیم
مفصل با اسکرین مقطع
مفصل مبدل
از نظر ساختاری مفصل ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

مفصل های حرارتی
مفصل های نواری
مفصل های پیش ساخته
مفصل های غالبی

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off