ساختمان کابل برق


آشنایی مختصر با ساختمان کابل برق
هر نوع هادی که جریان برق را از خود عبور داده و توسط موادی از محیط اطراف خود عایق شده باشد را کابل مینامند .
مهمترین و بیشترین عایقی که در ساختمان کابل برق بکار میرود عبارتند از P.V.C (پلی وی نیل کلراید) که پرتو دور یا پلاستیک نامیده میشود
P.V.C عایقی غیر قابل اشتعال است و این مزیت خوبی در کابل های برق میباشد دارای انعطاف پذیری زیادی میباشد
و تنها عیب أن این است که در درجه حرارت حدود صفر و زیر صفر از أن نمیتوان برای عملیات کابل کشی مورد
استفاده قرار داد مواردی مانند ارزانی تولید انبوه و سادگی ساخت باعث شده که بیش از ۹۰ در صد کابل فشار ضعیف از این عایق درست شوند.
کابل:
چند نکته مهم و کوتاه:
مقاومت: عبارت است از عکس ال عملی که هر عنصر با توجه به ساختمان اتمی و تعداد الکترون لایه آخر در مقابل عبور جریان یا حرکت الکترونها از خود نشان میدهد مقاومت با طول هادی نسبت مستقیم و با سطح مقطع نسبت عکس دارد
برای اندازه گیری مقاومت فلزات یک متر از آنرا به سطح مقطع یک میلیمتر مربع انتخاب کرده و مقاومت آنرا اندازه گیری میکنند (جداول آماده برای همه فلزات وجود دارد) که به آن مقاومت مخصوص میگویم و برحسب اهم است.
وقتی میگوییم مقاومت یک فلز با طول آن نسبت مستقیم دارد یعنی هرچه طول بیشتر باشد مقاومت هم بیشتر

میشود L1 و وقتی میگوییم مقاومت با سطح مقطع نسبت عکس دارد یعنی هر چه سطح مقطع بزرگتر باشد مقاومت کمتر
است L1=L2 S1 نتیجه R1
واحد مقاومت اهم میباشد که با حرف یونانی امگا نمایش میدهند.
هدایت الکتریکی عکس مقاومت است هرچه مقاومت بیشتر باشد هدایت کمتر است و واحد أن مو میباشد.
G=1/R
مثال: مقاومت یک سیم به طول ۱۰۰ متر و به سطح مقطع ۲ میلیمتر مربع؟
R=A*L/S
R=0.0175*100/2
مقاومت مخصوص = A طول = L سطح مقطع = S مقاومت مخصوص مس =۰٫۰۱۷۵

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off