جدول تبدیل کابل مسی به آلومینیومی


جدول تبدیل کابل مسی به آلومینیومی

برای معادل سازی سایز کابل مسی با آلومینیومی می توان از محاسبه یا رجوع به جدول تبدیل استفاده نمود.
همان طور که می دانید با توجه به تفاوت ظرفیت هدایت الکتریکی آلومینیوم با مس، هنگامی که بخواهیم یک آمپر مشخصی را از کابل برق عبور دهیم بایستی سایز کابل آلومینیومی را به منظور جلوگیری از فراتر رفتن افت ولتاژ از حد مطلوب و مجاز، بالاتر انتخاب کنیم.
مقاومت مخصوص آلومینیوم و مس مورد استفاده در کابل سازی مشخص است و می توان بر اساس آن نسبت به محاسبه و معادل سازی سطح مقطع کابل اقدام کرد؛ اما راه ساده و سهل الوصول تر مراجعه به جداولی است که بدین خاطر تهیه و ارائه شده اند. با توجه به افزایش کاربرد کابلهای برق قدرت آلومینیومی، وجود چنین جدولی برای آسانی انتخاب مصرف کنندگان ضروری به نظر می آید.
بر همین اساس سطح مقاطع معادل کابلهای برق مسی و آلومنییومی را برای سطح ولتاژ فشار ضعیف در اختیار کاربران گرامی قرار می دهیم. اعدادی که در ادامه خواهید دید با یکای میلیمتر مربع هستند و سایز بالاتر برای کابل آلومینیوم است:
مشخصات و جدول تبدیل جدول تبدیل کابل مسی به کابل آلومینیومی

6 -> 10
10 -> 16
16 -> 25
25 -> 50
35 -> 70
50 -> 95
70 -> 120
95 -> 150
120 -> 185
150 -> 240
185 -> 300
240 -> 400
300 -> 500

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off