محاسبه سطح مقطع کابل برق


محاسبه سطح مقطع کابل برق آشنا شوید
در این بخش به محاسبه سطح مقطع کابل برق می پردازیم . سطح مقطع مورد نياز براي سيم و كابل را بايستي با در نظر گرفتن موارد ذيل تعيين نمود.
– شدت جريان مجاز سيم و يا كابل
– افت ولتاژ مجاز (بستگي به مصرف كننده دارد)
– شرايط محيطي سيم و كابل (دماي محيط محل نصب سيم و كابل و همجواري سيم و كابل ها )
– طول سيم يا كابل مورد نياز
روش محاسبه سطح مقطع سيم و كابل جهت يك مصرف كننده مطابق روش ذيل مي باشد.
1- محاسبه جريان مصرفي مصرف كننده در سیم و کابل
براي محاسبه جريان مجاز سيم و كابل ابتدا از روابط توان، جريان مصرفي مصرف كننده را محاسبه مي كنيم.
جريان بار بايد همواره از جريان مجاز سيم وكابل كمتر باشد.
شدت جريان مجاز سيمها و كابلها معمولاً براي دماي 25 درجه سانتي گراد در جداول استاندارد مشخص شده است.
براي محاسبه جريان در دماهاي ديگر بايد ضريب مربوطه در نظر گرفته شود .
همچنين ضريب مربوط به قرار گرفتن چند رشته سيم يا كابل در مجاورت يكديگر( ضريب همجواري ) نيز بايد منظور گردد.
2 - محاسبه جريان كابل مورد نياز با در نظر گرفتن شرايط دمايي و همجواري سيم ها و كابل ها
جريان مجاز داده شده در جداول سيم و كابلها بر اساس دماي
محيط بيست و پنج درجه سانتيگراد و در نظر گرفتن يك كابل يا سيم در كانال يا داكت ميباشد.
در صورت افزايش دماي محيط و يا افزايش تعداد رشته هاي
سيم و كابل در كنار هم بدليل بدتر شدن شرايط تبادل حرارت سيم و كابل با محيط(K) و ضريب همجواري (F) ميبايست
جريان مجاز بدست آمده از مرحله قبل (جريان نامي مصرف كننده) را بر ضرايبي بنام ضريب تصحيح حرارتيتقسيم نماييم .
اين محاسبه در دماهاي بالا و يا تعداد كابل و سيم بيش از يك رشته منجر به انتخاب
سطح مقطع بالاتري از جدول كابلها خواهد شد.
3-انتخاب سطح مقطع مناسب از جدول جريان مجاز :
حال پس از محاسبه جريان سيم و كابل با در نظر گرفتن دو پارامتر فوق ميبايست سطح مقطع مناسب را از جدول جريان مجاز سيم و كابلها انتخاب نماييم.
4-محاسبه درصد افت ولتاژ سيم يا كابل و مقايسه با درصد افت ولتاژ مجاز :
پس از انتخاب سطح مقطع مورد نياز در مرحله قبل با در نظر گيري
شرايط دماي محيط (اعمال ضريب تصحيح حرارتي) و شرايط همجواري سيم و كابل
و سطح مقطع (P) و توان مصرف كننده (L) ها در كنار يكديگر (اعمال ضريب تصحيح همجواري)
سپس بايد درصد افت ولتاژ مجاز را كه تابعي از طولاست
اگر افت ولتاژ كه از فرمولهاي بالا بدست آمد كمتر از افت ولتاژ مجاز بود بدين معني است كه سطح مقطع انتخابي صحيح است.
در صورتيكه درصد افت ولتاژ محاسبه شده از حد مجاز بيشتر باشد لازم است سيم يا كابل با
مقطع بزرگتر از انتخاب قبلي در نظر گرفته شود و سپس
مجددا افت ولتاژ سيم با كابل با مقطع انتخابي جديد را محاسبه مي كنيم.
افت ولتاژ مجاز بستگي به ماهيت مصرف كننده دارد بعنوان مثال افت ولتاژ براي تجهيزات الكترونيكي بدليل
حساسيت شان كمتر از تجهيزات موتوري است.

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off