سیم افشان چیست


سیم افشان یک نوع سیم است با اندود آلمینیوم با مس آنیل ساخته شده است .
مقطع سیم افشان :
مقطع هاد هاي آلومینیومي نیمه افشان معموالا 10 کمتر است و از مقطع دیگر آن مانند 6و 4 کابل افشان در کاربرد های خاصی استفاده میشود .

کاربرد کابل افشان :
ـ سیم تلوزیون
ـ سیم وسایل تصویری

چند نکته درباره کابل افشان :
ـ قطر نامي مفتول هاي هر هادي بايد يکسان باشد تعداد مفتول هاي هر هادي نبايد از حداقل مقادير داده شده در استاندارد کمتر باشد .
ـ مقاومت هر هادي در 20 درجه سانتي گراد نبايد بیش از حداکثر مقدار تعیین شده در استاندارد باشد .
ـ عايق سیم افشان بايد داراي استقامت مکانیکي و قابلیت ارتجاعي کافي باشد .
ـ هر رشته عايق از سیم افشان بايد فقط يك رنگ داشته باشد، به جز رشته سیم ارت (سبز و زرد . فاصله بین هر دو نشانه گذاري متوالي نبايد از 572 میلیمتر بیشتر شود.

نکاتی درباره کابل افشان مقطع 5 و 6 :
ـ فاصله بین هر دو نشانه گذاري متوالي نبايد از 055 میلیمتر بیشتر شود .
دو پهني عايق نبايد بیش از51%حداکثر قطر تعیین شده باشد و میانگین قطر نیز نبايد از آن بیشتر شود وجنس هادي ها، مس آنیل شده ساده يا با اندودو يا آلومینیوم يا آلیاژ آن مي باشد .
ـ قطر نامي مفتولهاي هر هادي بايد يکسان باشد .
ـ قطرمفتول هاي هر هادي نبايد از حداقل مقادير داده شده در استاندارد کمتر باشد

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off