کابلهای رایج در پستهای فشار قوی


کابلهای رایج در پستهای فشار قوی :
با توجه به کدهای ارائه شده در فوق کابلهای رایج در پستهای فشار قوی دارای انواع زیر میباشند:
کابلهای کنترل و حفاظت :
این کابل ها به منظور انتقال سیگنال های آنالوگ (بعنوان مثال جریانهای عبوری از خط و یا سایر تجهیزات و ولتاژ نقاط مختلف پست) و سیگنالهای دیجیتال (بعنوان مثال باز یا بسته کردن کلیدها و فرمانهای مربوطه) بکار میروند.
این سیگنال ها با ) و حفاظت در نقاط مختلف پست … اندازهگیری جریان، توان، انرژی و … اهداف کنترل و اندازهگیری (باز و بسته کردن خط و مورد استفاده قرار میگیرند.
کابلهای کنترل معمولاً با سیگنالهایی با ولتاژ و جریان پایین و در نتیجه قدرت کم سر و کار دارند. جهت بالا رفتن دقت عملکرد تجهیزات اندازهگیری و کنترل باید میزان اعوجاج و اختلاف بین ورودی و خروجی کابل کنترل حداقل گردد.
کابل NYY-J کابل با هادی مسی و عایق ترموپلاستیک و غلافPVC . و کد رنگی مغزیها PVC این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار میگیرد.
کاربرد نوع کابل در مکانهایی است که هیچ حفاظت خاصی در مقابل صدمات مکانیکی ضروری نباشد. همچنین اضافه بارهای گذاری کوچکی را تحمل میکنند.
کابل NTRGY – J کابل با هادی مسی، عایق ترموپلاستیک، زره سیم فولادی گالوانیزه با مقطع گرد، نوار محافظ در مقابل پیچش مغزیها PVC از جنس سیم فولادی گالوانیزه مقطع گرد به همراه غلاف . و کد رنگی مغزیها PVC این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال ها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
کاربرد این نوع کابل در مکانهایی است که حفاظت قوی در مقابل صدمات مکانیکی ضروری میباشد. این نوع کابل اضافه ولتاژهای گذرای کوچکی را میتواند تحمل نماید. این کابل دارای زره از نوع فولاد گالوانیزه شده میباشد.
کابل NYCY کابل یا هادی مسی و عایق ترمو پلاستیک و هادی هم محور مسی و غلاف PVC PVC این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال ها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ بکار میرود. کاربرد این نوع کابل در مصارفی است که اضافه ولتاژهای گذرا ممکن است به آنها آسیب برسانند. بعنوان مثال در خطوط که تجهیزات الکترونیکی را بهم متصل مینمایند، بکار میرود. حفاظت مکانیکی اغلب موردنیاز نیست.
کابل NYY کابل یا هادی مسی رشتهای و عایق ترموپلاستیک و غلافPVC PVC
کابل J-Y(ST)Y این کابل ها برای کنترل از راه دور، اندازهگیری و ارسال سیگنال ها و همچنین ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار میگیرند. این کابلها اغلب در مناطق خشک، مرطوب و نصب در فضای باز بکار میروند.

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off