برق چیست؟


آشنایی با برق و تاریخچه شکل گیری برق
برق:
1 - درخشش
2 – الکتریسته
3 – صاعقه
4 – جر قه ای که در اثر نزدیک شدن الکتریستة منفی و مثبت تولید شود.
5 – نوری که در اثر برخورد ابرها تولید شود.
6 – جریان الکتریسته ای یا برق که برای مصارف خانگی و صنعتی عرضه می شود.

تاریخچه ای از پیدایش برق
الکتریسیته :
برگرفته شده از کلمه الکتروکوس است که نام یونانی نوعی ماهی است، کــه قادر به ایجاد شوک الکتریکی می‌باشد.
خیلی قبلتر از هر اطلاعــــی از الکتریسیته، مـــــردم از شوک‌های ماهی‌های الکتریکی آگاهی داشتند. در نوشته‌های مصــــریان باستان که از سده ۲۸ (پیش از میلاد) باقی مانده‌اند
نام این‌گونه‌ها را تندرگــــــرهای نیل گذاشتند، و آن‌ها را محافظ سایــــــــر ماهی‌ها می‌دانستند. هـــــــزاران سال قبل ، ماهی‌های “الکتریکی” به وسیله یونان باستان، امپراطوری روم و فلاسفه و پزشکان عربی گزارش شـــــــد.
چند نویسنده باستانــــــی، مانند پلنیوس و اسکریبونیوس لارگوس به وجود تأثیرات بــــی‌حس کننده شوک‌های الکتریکی ناشی ازگربــــــــــه‌ ماهی‌های الکتریکی و سپرماهی‌ سانان گـــواهی دادند، و دریافتند که این شوک‌ها به وسیله اشیای هــادی انتقال می‌یابند.
به بیمارانی کـــــه از بیماری‌هایی چون نقرس یاسردرد رنج می‌بردند، توصیه می‌شد که ماهی الکتریکی را لمس کنند تا شاید نیرو قدرتمندش آن‌ها را درمــــــــان کند.
تاریخ الکتریسیته به ایران و بین‌النهرین باستان در دوره اشکانیان برمی‌گردد و اولین باتـــــری اختراع شده را به اشکانیان نسبت می‌دهد که به خاطر محل یافتنش به باتری بغدادی شهرت یافته‌است.
اولین و نزدیکترین روش کشف برای شناسایی آذرخش و الکتریسیته، به اعراب نسبت داده می‌شود، که قبل از قرن پانزدهـم میلادی ، واژه عــــربی «رعد» را به آذرخش اطــــلاق کردند. فرد مکاتبات گسترده‌ای انجام داد.
الکتریسیته تا سال ۱۶۰۰ بـه مدت چند هزار سال تنها به عنوان یـک کنجکاوی ذهنی قلمداد می‌شد، تا اینکه ویلیام گیلبرت، دانشمند انگلیسی، مطالعات دقیقی پیرامون الکتریسیته و مغناطیس انجام داد.
او تأثیر سنگ آهنربا را بـــــــه وسیله مالش کهربا شناسایی کرد. او واژه electricus را به خاصیت جــذب اجسام کوچک، پس از مالش، نسبت داد.
پـــــــس از این رویداد، واژه الکتریسیته و الکتریکی برای اولین بار در کتاب سیودودکسیا اپیدمیکا، نوشته توماس براون چاپ شـــــد.

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off